i4Things

Welkom bij i4Things BV!

Bedankt voor het bekijken en (hopelijk!) gebruiken van onze producten en diensten. De Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) worden geleverd door i4Things BV, (“i4Things BV”, “wij”, “ons” of “onze”).

.

Door gebruik te maken van onze Diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden. We zijn verplicht om u te vertellen dat als u niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, u de Diensten op geen enkele manier kunt gebruiken of gebruiken.

Lees verder voor meer informatie over de regels en beperkingen die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website(s), producten, diensten, mobiele toepassingen, ivd-plug-ins en andere software (gezamenlijk de “Diensten”). Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over deze voorwaarden of onze Diensten, neem dan contact met ons op via info@i4Things.eu.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn een bindend contract tussen u en i4Things BV. U moet akkoord gaan met alle Voorwaarden en deze accepteren, anders hebt u niet het recht om de Diensten te gebruiken. Uw gebruik van de Diensten betekent op enigerlei wijze dat u akkoord gaat met al deze Voorwaarden, en deze Voorwaarden blijven van kracht terwijl u de Diensten gebruikt. Deze Voorwaarden omvatten de bepalingen in dit document, evenals die in het Privacybeleid van i4Things BV en het Auteursrechtelijk Geschillenbeleid.

Zullen deze Voorwaarden ooit veranderen?

We proberen voortdurend onze Diensten te verbeteren, dus het kan zijn dat deze Voorwaarden samen met de Diensten moeten worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, maar als we dat doen, zullen we het onder uw aandacht brengen door het plaatsen van een bericht op de Diensten en/of door u een e-mail te sturen.

Als u niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, bent u vrij om deze af te wijzen; helaas betekent dit dat u geen gebruik meer kunt maken van de Diensten. Als u de Diensten op enigerlei wijze gebruikt nadat een wijziging van de Voorwaarden van kracht is geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met alle wijzigingen.

Met uitzondering van wijzigingen door ons zoals hier beschreven, is geen enkele andere wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden van kracht, tenzij schriftelijk en ondertekend door zowel u als ons.

Hoe zit het met mijn privacy?

i4Things BV neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus. Voor het huidige i4Things BV Privacybeleid, klik hier.

Wat zijn de basisprincipes van het gebruik van i4Things BV?

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten kan het zijn dat u zich moet aanmelden voor een account, een verifieerbaar e-mailadres moet opgeven, uw naam, geboortedatum moet opgeven en een wachtwoord of PIN-nummer en gebruikersnaam (dat kan uw e-mailadres zijn) moet kiezen (“i4Things BV Gebruikers-ID”). U belooft ons te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte registratie-informatie over uzelf. U mag als uw i4Things BV Gebruikers-ID geen naam selecteren die u niet mag gebruiken, of de naam van een andere persoon met de bedoeling zich voor te doen als die persoon. U mag uw account aan niemand anders overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U verklaart en garandeert dat u de wettelijke leeftijd (18 jaar) hebt om een bindend contract te vormen. Als u akkoord gaat met deze 

Voorwaarden namens een organisatie of entiteit, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens die organisatie of entiteit akkoord te gaan met deze Voorwaarden en ze te binden aan deze Voorwaarden. U zult de Diensten alleen gebruiken voor uw persoonlijke, nietcommerciële gebruik, en alleen op een manier die in overeenstemming is met alle wetten die op u van toepassing zijn. Als uw gebruik van de Diensten verboden is door de toepasselijke wetgeving, dan bent u niet bevoegd om de Diensten te gebruiken. We kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor uw gebruik van de Services op een manier die in strijd is met de wet.

Als onderdeel van het gebruik van de Diensten kunt u verbindingen maken tussen verschillende fysieke apparaten (die door i4Things BV of door anderen kunnen worden geleverd), diensten van derden en de Diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen fysieke apparaten of diensten van derden zult aansluiten op de Diensten (of anderszins de Diensten zult gebruiken) op een manier die gevaarlijk kan zijn voor u of voor anderen, of die schade aan of verlies van eigendommen (of deze nu echt, persoonlijk, materieel of immaterieel zijn) kan veroorzaken.

Uw gebruik van de Diensten is onderworpen aan de volgende aanvullende beperkingen:

U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat u geen enkele Gebruikersbijdrage (zoals hieronder gedefinieerd) levert of op een andere manier gebruik maakt van de Diensten of op een andere manier met de Diensten communiceert:

inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van iemand anders (inclusief i4Things BV); in strijd is met enige wet of regelgeving; schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is;

De beveiliging van uw i4Things BV-account of dat van iemand anders (zoals iemand anders toestaan om als u in te loggen op de Diensten) te standaardiseren;

Probeert op enigerlei wijze het wachtwoord, de pincode, het account of andere beveiligingsinformatie van een andere gebruiker te verkrijgen;

De veiligheid van een computernetwerk schendt, of wachtwoorden, PIN-codes of beveiligingscoderingen kraakt;

Voert Maillist, Listserv, elke vorm van auto-responder of “spam” op de Services uit, of die op een andere manier de goede werking van de Services verstoren (inclusief door het plaatsen van een onredelijke belasting van de infrastructuur van de Services);

“Kruipt,” “schraapt,” of “spinnen” elke pagina of deel van de Diensten (door het gebruik van manuele of geautomatiseerde middelen);

Kopieert of slaat een belangrijk deel van de inhoud op (zoals hieronder gedefinieerd);

Decompiles, reverse-engineers of andere pogingen om de broncode van de Services te verkrijgen (behalve (i) voor voorbeelden van voorbeeld- of instructiecode die we op de Services aanbieden en die duidelijk als zodanig zijn gemarkeerd, of (ii) voor zover een dergelijke beperking door de toepasselijke wetgeving is verboden). Bovendien, als u video- of audio-opnameapparaten op de Diensten aansluit (bijv. videocamera’s), begrijpt en erkent u dat (i) i4Things BV het gebruik van informatie die van dergelijke apparaten is verzameld, inclusief audio/video-informatie, onderworpen is aan het Privacybeleid van i4Things BV, en (ii) u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen (en u verklaart en garandeert dat u deze hebt verkregen), enige en alle toestemmingen die mogelijk vereist zijn onder de toepasselijke lokale wetgeving van alle personen die door dergelijke apparaten zullen worden opgenomen. Zonder beperking van enig ander rechtsmiddel dat beschikbaar is voor i4Things BV, is een schending van een van de voorgaande gronden voor beëindiging van uw recht op gebruik van of toegang tot de Diensten.

Kost i4Things BV iets?

i4Things BV behoudt zich het recht voor om betaling van vergoedingen te eisen voor bepaalde functies van de Diensten. Indien u ervoor kiest om u te abonneren op dergelijke functies, dient u alle toepasselijke kosten te betalen, zoals beschreven op de Diensten in verband met dergelijke functies. Onder voorbehoud van een abonnementsovereenkomst of andere beperkingen, behoudt i4Things BV zich het recht voor om haar prijslijst te wijzigen en nieuwe kosten in rekening te brengen op elk gewenst moment, met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen, die u per e-mail of per post op de Diensten kan worden toegestuurd. Het gebruik van de Diensten door u na een dergelijke kennisgeving houdt in dat u akkoord gaat met eventuele nieuwe of verhoogde kosten.

Zal i4Things BV de Diensten ooit wijzigen?

We proberen altijd de Diensten te verbeteren, zodat ze in de loop van de tijd kunnen veranderen. We kunnen een deel van de Diensten opschorten of stopzetten, of we kunnen nieuwe functies introduceren of beperkingen opleggen aan bepaalde functies of de toegang tot delen of alle Diensten beperken. In sommige gevallen kunnen de wijzigingen die we aanbrengen in de Services ertoe leiden dat oudere 

hardwareapparaten, diensten van derden, softwareconfiguraties of -opstellingen niet meer werken met de Services, en het is mogelijk dat u deze apparaten, diensten, configuraties of opstellingen moet upgraden of wijzigen om de Services te kunnen blijven gebruiken. We zullen proberen u op de hoogte te stellen wanneer we een wezenlijke wijziging in de Services aanbrengen die een negatief effect op u zou hebben, maar dit is niet altijd praktisch. Evenzo behouden wij ons het recht voor om op elk gewenst moment, om welke reden dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, als iemand beweert dat u die inhoud in strijd met deze Voorwaarden heeft bijgedragen), naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, inhoud van de Diensten te verwijderen.

Wat zijn de beperkingen voor de inhoud van de diensten?

De materialen die worden weergegeven of uitgevoerd op de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toepassingen, software en/of diensten die zijn ontworpen om te werken met de Diensten (“Apps- STB-TV -WebUI”), tekst, afbeeldingen, artikelen, foto’s, afbeeldingen, illustraties, Gebruikersbijdragen, enzovoort (alle voorgaande, de “Inhoud”) zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. U belooft zich te houden aan alle auteursrechtvermeldingen, handelsmerkregels, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in de Content die u opent via de Services, en u zult geen Content die geen eigendom is van u gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren, uploaden, weergeven, in licentie geven, verkopen of anderszins exploiteren voor enig doel, (i) zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar van die Content of (ii) op een manier die inbreuk maakt op de rechten van iemand anders (inclusief i4Things BV’s).

U begrijpt dat i4Things BV eigenaar is van de Diensten. U zult de Diensten niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, verveelvoudigen (behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in dit artikel), afgeleide werken maken op basis van, of anderszins exploiteren van een van de Diensten.

De Diensten kunnen u toestaan om bepaalde Inhoud te kopiëren of te downloaden; vergeet niet dat alleen omdat deze functionaliteit bestaat, dit niet betekent dat alle bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn.

Hoe zit het met informatie en gegevens die ik aan de Service lever of die de Service verzamelt?

U kunt Content, informatie of gegevens op verschillende manieren posten, uploaden, delen, opslaan of op een andere manier aan of via de

Services verstrekken. Alle Content, informatie, materialen of gegevens die u op enigerlei wijze via de Diensten aan ons verstrekt, wordt uw 

“Gebruikersbijdrage” genoemd. Bovendien, wanneer u verschillende hardware-apparaten (zoals sensoren), diensten van derden, met de Diensten verbindt, zullen die hardware-apparaten en -toepassingen in de meeste gevallen informatie of gegevens aan de Diensten verstrekken, vaak op een geautomatiseerde manier, en wij verwijzen naar deze informatie en gegevens als “Apparaatgegevens”. U bent eigenaar van uw Gebruikersbijdragen en Apparaatgegevens, en i4Things BV maakt geen aanspraak op enig eigendomsrecht van uw Gebruikersbijdragen of Apparaatgegevens. U verleent ons bepaalde rechten op uw Gebruikersinzendingen en Apparaat, zoals hieronder nader wordt beschreven. Houd er rekening mee dat de volgende licentie onderworpen is aan ons Privacybeleid (voor zover ze betrekking hebben op Gebruikersbijdragen of Apparaatgegevens die ook uw persoonlijke identificeerbare informatie zijn). U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle hebt over alle rechten op dergelijke Gebruikersbijdragen en Apparaatgegevens en dat openbaarmaking en gebruik van dergelijke Gebruikersbijdragen en Apparaatgegevens door i4Things BV (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het publiceren van inhoud op de Diensten) geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij.

Met inachtneming van ons Privacybeleid (indien van toepassing), verleent u i4Things BV voor alle Gebruikersbijdragen en Apparaatgegevens een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, te delen, afgeleide werken van voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren, en zult u i4Things BV deze licentie verlenen, en op andere wijze de Gebruikersinzendingen en Apparaatgegevens in verband met de Diensten, en i4Things BV (en haar opvolgers en rechtverkrijgenden) volledig te exploiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel van of alle Diensten in alle mediaformaten en via alle mediakanalen (met inbegrip van maar niet beperkt tot websites en diensten van derden).

Tenzij uitdrukkelijk erkend of toegezegd als onderdeel van een functie van de Diensten, heeft i4Things BV geen verplichting om uw 

Gebruikersbijdragen of Apparaatgegevens voor een bepaalde periode te onderhouden of te continueren, om de toegang tot Gebruikersbijdragen of Apparaatgegevens te garanderen, en is zij niet aansprakelijk voor Gebruikersbijdragen of Apparaatgegevens die worden ingediend bij de Diensten die niet beschikbaar zijn of worden via de Diensten. U verleent i4Things BV hierbij een royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie om alle suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen of andere feedback die u aan i4Things BV verstrekt met betrekking tot de werking van de Diensten te gebruiken of op te nemen in de Diensten. i4Things BV onderschrijft geen enkele Gebruikersinzending en heeft geen enkele controle over deze.

U erkent dat alle Content waartoe u toegang heeft met behulp van de Service en alle Gebruikersinzendingen die door u worden geleverd op eigen risico zijn en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies voor een partij die daaruit voortvloeit. Houd er rekening mee dat als u zich bij ons hebt geregistreerd als i4Things BV-ontwikkelaar op grond van onze Platformontwikkelingsovereenkomst, de Platformontwikkelingsovereenkomst van toepassing is op ons gebruik van elke code die u bij ons indient op grond van die overeenkomst.

Wat als ik iets zie op de Diensten dat inbreuk maakt op mijn auteursrecht?

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we behouden ons het recht voor om Content waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt te verwijderen of uit te schakelen en om de accounts van terugkerende overtreders te beëindigen.

Wie is verantwoordelijk voor wat ik zie en doe op de Diensten?

Alle informatie of inhoud die openbaar wordt geplaatst of privé wordt verzonden via de Diensten is de enige verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke Inhoud afkomstig is, en u hebt toegang tot al deze informatie en inhoud op eigen risico, en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in die informatie of inhoud of voor eventuele schade of verlies die u zou kunnen lijden in verband met deze informatie of inhoud. Wij kunnen geen controle uitoefenen en hebben geen enkele verplichting om enige actie te ondernemen met betrekking tot de manier waarop u de inhoud kunt interpreteren en gebruiken of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van het feit dat u bent blootgesteld aan de inhoud, en u ontslaat ons hierbij van alle aansprakelijkheid voor het feit dat u al dan niet inhoud hebt verworven via de diensten. Wij kunnen de identiteit van de gebruikers met wie u in contact komt bij het gebruik van de Diensten niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor welke gebruikers toegang krijgen tot de Diensten.

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u bijdraagt, op welke wijze dan ook, aan de Diensten, en u verklaart en garandeert dat u alle rechten hebt die nodig zijn om dit te doen, op de manier waarop u het bijdraagt. U houdt al uw registratiegegevens nauwkeurig en actueel. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de Diensten.

i4Things BV heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de nauwkeurigheid, het privacybeleid of de praktijken van of meningen die worden geuit op websites van derden of door een derde partij waarmee u via de Diensten in contact komt. In het bijzonder, wanneer u gebruik maakt van apparaten die door een derde partij worden geleverd of een dienst van een derde partij op de Diensten aansluit, kan die derde partij aanvullende voorwaarden (inclusief een privacybeleid) stellen aan uw gebruik van die eventuele bijbehorende diensten, en u gaat ermee akkoord dat u zich aan al deze voorwaarden zult houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (en onderschrijven niet de) voorwaarden van derden of diensten van derden. Daarnaast zal en kan i4Things BV de inhoud van een site of dienst van een derde partij niet controleren, verifiëren, censureren of bewerken. Door gebruik te maken van de Diensten, ontslaat u ons van enige en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website of dienst van een derde partij.

Uw interacties met organisaties van derden en/of personen die op of via de Diensten worden gevonden, met inbegrip van betaling en levering van goederen of diensten in het kader van een transactie die u aangaat met een derde partij, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke organisaties en/of personen. U dient elk onderzoek te doen dat u nodig of gepast acht voordat u overgaat tot een online of offline transactie met een van deze derde partijen. U gaat ermee akkoord dat i4Things BV niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties.

Indien er een geschil is tussen deelnemers met betrekking tot de Diensten, of tussen gebruikers en een derde partij, gaat u ermee akkoord dat i4Things BV niet verplicht is om betrokken te raken. In het geval dat u een geschil hebt met een of meer andere gebruikers, ontslaat u i4Things BV, haar functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers van claims, eisen en schade van elke soort of aard, bekend of onbekend, verdacht of onverwacht, openbaar gemaakt of niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen en /of onze Diensten.

Wat als ik wil stoppen met het gebruik van de diensten?

U bent vrij om dat op elk gewenst moment te doen, door contact met ons op te nemen via info@i4hings.eu; raadpleeg ons Privacybeleid, evenals de bovenstaande licenties, om te begrijpen hoe we omgaan met de informatie die u ons verstrekt nadat u hebt verzocht om de verwijdering van uw Services-account. i4Things BV is ook vrij om uw gebruik van de Services of uw account te beëindigen (of de toegang daartoe op te schorten), om welke reden dan ook in onze discretie, inclusief uw schending van deze Voorwaarden. i4Things BV heeft het exclusieve recht om te beslissen of u in overtreding bent met een van de beperkingen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet.

Accountbeëindiging kan leiden tot de vernietiging van Gebruikersinzendingen en/of Apparaatgegevens die aan uw account zijn gekoppeld, dus houd dat in gedachten voordat u besluit uw account te beëindigen. We zullen proberen om u vooraf in kennis te stellen voordat we uw account beëindigen, zodat u in staat bent om belangrijke Gebruikersbijdragen of Apparaatgegevens die u mogelijk hebt opgeslagen in uw account op te halen (voor zover toegestaan door de wet, deze Voorwaarden en de functionaliteit van de Diensten), maar we kunnen dit niet doen als we vaststellen dat het onpraktisch, illegaal, niet in het belang van iemands veiligheid of beveiliging, of anderszins schadelijk voor de rechten of eigendommen van i4Things BV zou zijn.

Als u uw account per ongeluk hebt verwijderd, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@i4hings.eu – we zullen proberen te helpen, maar helaas kunnen we niet beloven dat we iets kunnen herstellen of herstellen.

Bepalingen die, door hun aard, de beëindiging van deze Voorwaarden zouden moeten overleven, zullen ook na beëindiging blijven bestaan. Bij wijze van voorbeeld, al het volgende zal na beëindiging blijven bestaan: elke verplichting die u ons moet betalen of ons schadeloos moet stellen, elke beperking van onze aansprakelijkheid, elke voorwaarde met betrekking tot eigendom of intellectuele eigendomsrechten, en voorwaarden met betrekking tot geschillen tussen ons.

Ik gebruik de i4Things BV – Consolomio App beschikbaar via de Apple App Store en Google Play Store – moet ik daar iets van weten?

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle Diensten, inclusief i4Things BV Apps, maar de volgende aanvullende voorwaarden zijn ook van toepassing op de Applicaties:

Zowel u als i4Things BV erkennen dat de Voorwaarden alleen tussen u en i4Things BV worden gesloten, en niet met uw Platform, en dat uw Platform niet verantwoordelijk is voor de Applicatie of de Inhoud;

De Applicatie is aan u in licentie gegeven op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend om te worden gebruikt in verband met de Diensten voor uw privé-, persoonlijk, niet-commercieel gebruik, met inachtneming van alle voorwaarden van deze Overeenkomst zoals die van toepassing zijn op de Diensten;

U zult de Applicatie alleen gebruiken in verband met een apparaat dat u bezit of beheert;

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw Platform geen enkele verplichting heeft om onderhoud en ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot de Applicatie;

Indien de Applicatie niet in overeenstemming is met enige toepasselijke garantie, met inbegrip van de garanties die door de wet worden geïmpliceerd, kunt u uw Platform hiervan op de hoogte stellen; na kennisgeving is de enige garantieverplichting van uw Platform aan u het terugbetalen van de eventuele aankoopprijs van de Applicatie;

U erkent en gaat ermee akkoord dat i4Things BV, en niet het Platform, verantwoordelijk is voor het behandelen van eventuele claims die u of een derde partij heeft met betrekking tot de Aanvraag;

U erkent en gaat ermee akkoord dat in het geval van een claim van een derde partij dat de Applicatie of uw bezit en gebruik van de Applicatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, i4Things BV, en niet uw Platform, verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van een dergelijke inbreukclaim;

Zowel u als i4Things BV erkennen en komen overeen dat u bij uw gebruik van de Applicatie zult voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van de overeenkomst met derden die van invloed kunnen zijn op of worden beïnvloed door dergelijk gebruik; en zowel u als i4Things BV erkennen en komen overeen dat het Platform en de dochterondernemingen van de Platformen derde partij begunstigden van deze Overeenkomst zijn, en dat het Platform na uw aanvaarding van deze Overeenkomst het recht zal hebben (en geacht zal worden het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst af te dwingen tegen u als derde partij-begunstigde van deze Overeenkomst.

Wat moet ik nog meer weten?

Garantie Disclaimer. i4Things BV geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot producten (behalve zoals hieronder uitdrukkelijk vermeld), software, diensten, informatie of inhoud in of toegankelijk via de Diensten, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van het materiaal in of toegankelijk via de Diensten. We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot suggesties of aanbevelingen voor diensten of producten die worden aangeboden of gekocht via de Services. Producten en diensten gekocht of aangeboden via de Diensten worden geleverd “AS IS” en zonder enige garantie van welke aard dan ook van i4Things BV of anderen, tenzij een afzonderlijke schriftelijke garantie uitdrukkelijk en ondubbelzinnig wordt verstrekt voor een specifiek product of 

een specifieke dienst (en indien een dergelijke garantie wordt verstrekt, zal deze alleen van toepassing zijn op een dergelijk specifiek product of dienst, en niet op de Diensten in het algemeen). DE DIENSTEN (EN ALLE PRODUCTEN, SOFTWARE, DIENSTEN, INFORMATIE EN INHOUD) WORDEN GELEVERD OP EEN “AS-IS” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP 

VAN, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIETINBREUK, OF DAT HET GEBRUIK VAN HET VOORGAANDE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. SOMMIGE STATEN 

STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DE BOVENSTAANDE 

BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER 

TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE 

JURIDISCHE THEORIE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, 

RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERE WIJZIGEN) ZULLEN i4DEN BV AAN JE OF ANDERE PERSONEN VOOR A) EEN INDIRECT, 

BIJZONDERE, INCIDENTELE OF CONSEQUENTIEVE SCHADEN VAN EEN KIND, INCLUSIEVE SCHADEN VOOR VERLIESDE 

PROFIETSEN, VERLIES VAN GOEDWILLEN, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN, OF UITVAL OF 

STORING VAN EEN APPARAAT DAT IS AANGESLOTEN OP DE DIENSTEN, OF (B) ELK BEDRAG, IN HET TOTAAL, IN EXCESSIE VAN DE GROOTTE VAN (I) €100 OF (II) DE BETALINGEN BIJ i4DINGEN BV IN VERBAND MET DE DIENSTEN IN DE TWELVE (12) MAANDELIJKSE PERIODE VOORBEREIDING VAN DEZE TOEPASSELIJKE CLAIM, OF (III) EEN MATTERIEK BIJ ONZE REAEALISATIEVE CONTROLE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

RISICO VAN VERLIES; VERZEKERING. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (MET INBEGRIP 

VAN, ZONDER BEPERKING, HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OM DE TOEGANG TOT ENIGE ONROERENDE OF PERSOONLIJKE 

EIGENDOMMEN TE BEVEILIGEN OF ANDERSZINS TE CONTROLEREN) UITSLUITEND OP EIGEN RISICO IS, EN DAT U DE 

VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DERGELIJK 

GEBRUIK. i4Things BV is GEEN VERZEKERaar. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET IN STAND HOUDEN VAN EEN VERZEKERING 

DIE ALLE VERLIES, SCHADE OF KOSTEN DEKT, OF HET NU GAAT OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL (INCLUSIEF OVERLIJDEN), ECONOMISCHE VERLIEZEN OF ENIGE ANDERE VORM VAN VERLIES, SCHADE OF KOSTEN DIE VOORTKOMEN UIT OF VOORTVLOEIEN UIT (I) DEZE VOORWAARDEN, OF (II) DE DIENSTEN.

Schadeloosstelling:

U gaat ermee akkoord i4Things BV, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, werknemers en partners te vrijwaren voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade (feitelijke en gevolgschade), verliezen en kosten (inclusief honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met claims van derden met betrekking tot (a) uw gebruik van de Diensten (inclusief eventuele acties die door een derde partij met behulp van uw account worden ondernomen), en (b) uw schending van deze Voorwaarden. In het geval van een dergelijke claim, rechtszaak of actie (“Claim”), zullen we kennisgeving van de claim doen aan de contactgegevens die we voor uw 

account hebben (op voorwaarde dat het niet leveren van een dergelijke kennisgeving uw vrijwaringsverplichtingen op grond van deze Voorwaarden niet zal elimineren of verminderen).

Opdracht:

U mag deze Voorwaarden of uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden of uw Services account op geen enkele wijze (van rechtswege of anderszins) toewijzen, delegeren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i4Things BV. Wij mogen deze Voorwaarden en onze rechten en verplichtingen zonder toestemming overdragen, afstaan of delegeren.

Keuze van het recht:

Arbitrage. Deze Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd onder het Nederlands recht, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke bepalingen daarvan, tenzij de wet dit verbiedt. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp van deze Voorwaarden zullen definitief worden beslecht in Nederland, de rechtbanken van Roermond.

Diversen:

U bent verantwoordelijk voor het inhouden, indienen en rapporteren van alle belastingen, heffingen en andere overheidsheffingen die verband houden met uw activiteit in verband met de Diensten. Het niet uitoefenen van enig recht hierin door u of door ons, op welke wijze dan ook, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van verdere rechten hieronder. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd, voor zover dat minimaal noodzakelijk is, zodat deze Voorwaarden anders volledig van kracht blijven en afdwingbaar zijn. U en i4Things BV komen overeen dat deze Voorwaarden de volledige en exclusieve verklaring van het wederzijds begrip tussen u en i4Things BV zijn, en dat deze alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden vervangt en annuleert, en dat alle wijzigingen van deze Voorwaarden schriftelijk door beide partijen moeten worden ondertekend (tenzij hierin anders is bepaald). Geen enkel agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband wordt gecreëerd als gevolg van deze Voorwaarden en u heeft geen enkele bevoegdheid om i4Things BV te binden in welk opzicht dan ook. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in het bovenstaande gedeelte met betrekking tot de Applicatie, komen u en i4Things BV overeen dat er geen derde-partij-begunstigden zijn die bedoeld zijn onder deze 

Overeenkomst. In het geval dat u toegang heeft gekregen tot de Diensten via uw account bij “onze B2B-partner”. (“onze B2B-partner”), zijn deze Voorwaarden verder onderworpen aan de voorwaarden van de dan geldende “onze B2B-partner” Service Terms and Conditions, die u hier kunt raadplegen. In het geval van een uitdrukkelijk conflict tussen de voorwaarden van deze voorwaarden en de op dat moment geldende servicevoorwaarden van “onze B2B-partner”, gelden de op dat moment geldende servicevoorwaarden van “onze B2B-partner” uitsluitend met betrekking tot dat conflict.